HVA KAN KUNSTTERAPI GI?

Hva kan kunstterapi gi?

 

Hva som kan oppnås gjennom kunstterapi springer ut av det som særpreger denne terapiformen.

 

Kunstterapi kan gi:

 

 

Aktivisering – Kunstterapi engasjerer den skapende impuls i det enkelte menneske.

En tar i bruk egne krefter for å finne sin vei.

 

 

Uttrykksmuligheter – Kunsten er et fritt område til å uttrykke seg på.

Den kan ta imot og romme også det som ikke er lett å formidle eller plassere annet steds.

Gjennom de kunstneriske uttrykkene kan en få avlastning for det en bærer på.

 

 

Avstand til problemet – Kunstterapi innebærer å lage en konkret representasjon av situasjonen,

slik at en kan se den utenfor seg, betrakte den fra ulike vinkler,

prøve ulike tilnærminger til den og bearbeide den.

 

 

Et alternativt språk – Kunstens språk er et alternativt språk i forhold til det vi ellers bruker.

Kunsten kan derved gi muligheten til å komme ut av fastlåste oppfatninger.

 

 

Styrket forestillingsevne – Å kunne danne seg forestillinger om hva som kan bli til, er første forutsetning for forandring.

Gjennom arbeidet med de kunstneriske uttrykkene styrkes denne evnen.

 

 

Styrket kreativitet – Kunstterapien innebærer å kreere konkrete uttrykk.

Å ”kreere” betyr å ”bringe inn i verden”.

Fasene i de kreative kunstneriske prosessene er parallelle til de fasene vi må gjennom

for å bringe noe nytt inn i livet for øvrig.

Gjennom det skapende arbeidet i terapien får en erfaringer som styrker evnen til å kreere også ellers i livet.

 

 

Form til opplevelser – Gjennom arbeidet med uttrykkene kan en gi form til det som i utgangspunktet er et kaos.

 

 

Tilgang til de dypere lag - Gjennom prosessen med å lage et uttrykk kan en få i tale sider ved en selv som ellers ikke slipper til.

På det viset kan en nære og utvikle sine potensialer.

 

 

Transformering av negative krefter – I det skapende arbeidet kan en omforme krefter som er negative,

slik at de får fram sitt andre ansikt og kan bli konstruktive.

 

 

Mestring – Kunstterapi kan gi mestring knyttet til

- å kunne uttrykke seg, finne et område og et språk som en kan uttrykke seg på

- å bli bevisst hva det er som skjer inne i en i ulike situasjoner

- å kunne gjøre forandringer i uttrykk en har laget og å føre disse forandringene inn i det faktiske liv

 

 

Styrket selvtillit og større utfoldelse som menneske.

 

 

Når den skapende aktiviteten foregår i gruppe, vil en også kunne oppnå

- tilhørighet og identitet i et fellesskap

- et trygt sted å kunne uttrykke seg overfor andre

- støtte fra andre i å kjempe med problemene

- utvikling av sosiale ferdigheter.