Hvorfor kunstterapi?


Hva som kan oppnås gjennom kunstterapi springer ut av det som særpreger denne terapiformen.


Kunstterapi kan gi:Aktivisering – Kunstterapi engasjerer den skapende impuls i det enkelte menneske.

        En tar i bruk egne krefter for å finne sin vei.Uttrykksmuligheter – Kunsten er et fritt område til å uttrykke seg på.

                                          Den kan ta imot og romme også det som ikke er lett å formidle eller plassere annet steds.

                                          Gjennom de kunstneriske uttrykkene kan en få avlastning for det en bærer på.Avstand til problemet – Kunstterapi innebærer å lage en konkret representasjon av situasjonen,

                                              slik at en kan se den utenfor seg, betrakte den fra ulike vinkler,

                                              prøve ulike tilnærminger til den og bearbeide den.Et alternativt språk – Kunstens språk er et alternativt språk i forhold til det vi ellers bruker.

                                          Kunsten kan derved gi muligheten til å komme ut av fastlåste oppfatninger.Styrket forestillingsevne – Å kunne danne seg forestillinger om hva som kan bli til, er første forutsetning for forandring.

                                                   Gjennom arbeidet med de kunstneriske uttrykkene styrkes denne evnen.Styrket kreativitet – Kunstterapien innebærer å kreere konkrete uttrykk.

                                       Å ”kreere” betyr å ”bringe inn i verden”.

                                       Fasene i de kreative kunstneriske prosessene er parallelle til de fasene vi må gjennom

                                       for å bringe noe nytt inn i livet for øvrig.

                                       Gjennom det skapende arbeidet i terapien får en erfaringer som styrker evnen til å kreere også ellers i livet.Form til opplevelser – Gjennom arbeidet med uttrykkene kan en gi form til det som i utgangspunktet er et kaos.Tilgang til de dypere lag - Gjennom prosessen med å lage et uttrykk kan en få i tale sider ved en selv som ellers ikke slipper til.

                                                  På det viset kan en nære og utvikle sine potensialer.Transformering av negative krefter – I det skapende arbeidet kan en omforme krefter som er negative,

                                                                       slik at de får fram sitt andre ansikt og kan bli konstruktive.Mestring – Kunstterapi kan gi mestring knyttet til

                    - å kunne uttrykke seg, finne et område og et språk som en kan uttrykke seg på

                    - å bli bevisst hva det er som skjer inne i en i ulike situasjoner

                    - å kunne gjøre forandringer i uttrykk en har laget og å føre disse forandringene inn i det faktiske livStyrket selvtillit og større utfoldelse som menneske.Når den skapende aktiviteten foregår i gruppe, vil en også kunne oppnå

                   - tilhørighet og identitet i et fellesskap

                   - et trygt sted å kunne uttrykke seg overfor andre

                   - støtte fra andre i å kjempe med problemene

                   - utvikling av sosiale ferdigheter.